พระเครื่อง
รายการประกวดพระเครื่อง
รายการใหม่เดือนนี้
  บริการ พระเครื่อง สิ่งสะสม
  แท้ มาตรฐานสากล

  เว็บไซต์พระเครื่องออนไลน์
  ที่เช่าหาได้อย่าง ... ปลอดภัย
  www.Collection9.net
พระนามพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาคอลัมน์หรือบทความพระเครื่อง    

พระนามพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา

รายพระนามพุทธศักราชระยะเวลาครองราชย์
ราชวงศ์อู่ทอง ครั้งที่ 1, 20 ปี
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง)1893 - 191220 ปี
สมเด็จพระราเมศวร1912 - 1913ครั้งที่ 1 ไม่ถึง 1 ปี
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ครั้งที่ 1, 18 ปี
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (พะงั่ว)1913 - 193118 ปี
พระเจ้าทองลัน (เจ้าทองจันทร์)1931 - 19317 วัน
ราชวงศ์อู่ทอง ครั้งที่ 2, 21 ปี รวม 41 ปี
สมเด็จพระราเมศวร1931 - 1938ครั้งที่ 2 7 ปี
สมเด็จพระรามราชาธิราช1938 - 195214 ปี
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ครั้งที่ 2, 160 ปี รวม 178 ปี
สมเด็จพระอินทราธิราช (เจ้านครอินทร์)1952 - 196715 ปี
สมเด็จพระบรมราชาธิราช ที่ 2 (เจ้าสามพระยา)1967 - 199124 ปี
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ1991 - 203140 ปี
สมเด็จพระบรมราชาธิราช ที่ 32031 - 20343 ปี
สมเด็จพระรามาธิบดี ที่ 2 (พระเชษฐาธิราช)2034 - 207238 ปี
สมเด็จพระบรมราชาธิราช ที่ 4 (หน่อพุทธางกูร)2072 - 20764 ปี
พระรัษฎาธิราช2076 - 20764 เดือน
สมเด็จพระไชยราชาธิราช2076 - 208913 ปี
พระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า)2089 - 20912 ปี
ขุนวรวงศาธิราช2091 - 209142 วัน
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือก)2091 - 211120 ปี
สมเด็จพระมหินทราธิราช2111 - 21121 ปี เสียกรุงครั้งที่ 1
ราชวงศ์สุโขทัย 61 ปี
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 1)2112 - 213321 ปี
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 2)2133 - 214815 ปี
สมเด็จพระเอกาทศรถ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 3)2148 - 21535 ปี
พระศรีเสาวภาคย์ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 4)2153 - 2154ไม่ครบปี
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม2154 - 217117 ปี
สมเด็จพระเชษฐาธิราช2171 - 21721 ปี
พระอาทิตยวงศ์2172 - 217236 วัน
ราชวงศ์ปราสาททอง 58 ปี
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 5)2172 - 219927 ปี
สมเด็จเจ้าฟ้าไชย (สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 6)2199 - 21992 วัน
สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา (สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 7)2199 - 21993 เดือน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช2199 - 223132 ปี
ราชวงศ์บ้านพลูหลวง 79 ปี
สมเด็จพระเพทราชา2231 - 224615 ปี
สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 8 (พระเจ้าเสือ)2246 - 22515 ปี
สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 9 (สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ)2251 - 227524 ปี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ2275 - 230126 ปี
สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด)2301 - 23012 เดือน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศน์, ขุนหลวงขี้เรื้อน)2301 - 23109 ปี เสียกรุงครั้งที่ 2


พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.