สมเด็จพระสังฆราชในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาบทความ    

สมเด็จพระสังฆราชในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระนามระยะเวลาในสมณศักดิ์
สมเด็จพระอริยวงศญาณ (สี) วัดระฆังโฆษิตารามประมาณ 12 ปี
สมเด็จพระอริยวงศญาณ (สุก) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ประมาณ 22 ปี
สมเด็จพระอริยวงศญาณ (มี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ประมาณ 4 ปี
สมเด็จพระอริยวงศญาณ (สุก) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ประมาณ 2 ปี
สมเด็จพระอริยวงศญาณ (ด่อน) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ประมาณ 20 ปี
สมเด็จพระอริยวงศญาณ (นาค) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ประมาณ 6 ปี
กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส วัดเชตุพนวิมลมังคลารามประมาณ 3 ปี
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศวิหารประมาณ 14 ปี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา) วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามประมาณ 7 ปี
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาค) วัดบวรนิเวศวิหารประมาณ 12 ปี
กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (พระองค์เจ้าภุชงค์) วัดราชบพิธประมาณ 16 ปี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ) วัดสุทัศน์เทพวรารามประมาณ 7 ปี
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื่น) วัดบวรนิเวศวิหารประมาณ 14 ปี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปลด) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามประมาณ 2 ปี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่) วัดสระเกศราชวรมหาวิหารประมาณ 2 ปี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน) วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหารประมาณ 7 ปี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประมาณ 2 ปี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามประมาณ 14 ปี
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ) วัดบวรนิเวศวิหารปัจจุบัน


พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.