พระเครื่อง
รายการประกวดพระเครื่อง
รายการใหม่เดือนนี้
  บริการ พระเครื่อง สิ่งสะสม
  แท้ มาตรฐานสากล

  เว็บไซต์พระเครื่องออนไลน์
  ที่เช่าหาได้อย่าง ... ปลอดภัย
  www.Collection9.net
สมเด็จพระสังฆราชในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาคอลัมน์หรือบทความพระเครื่อง    

สมเด็จพระสังฆราชในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระนามระยะเวลาในสมณศักดิ์
สมเด็จพระอริยวงศญาณ (สี) วัดระฆังโฆษิตารามประมาณ 12 ปี
สมเด็จพระอริยวงศญาณ (สุก) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ประมาณ 22 ปี
สมเด็จพระอริยวงศญาณ (มี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ประมาณ 4 ปี
สมเด็จพระอริยวงศญาณ (สุก) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ประมาณ 2 ปี
สมเด็จพระอริยวงศญาณ (ด่อน) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ประมาณ 20 ปี
สมเด็จพระอริยวงศญาณ (นาค) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ประมาณ 6 ปี
กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส วัดเชตุพนวิมลมังคลารามประมาณ 3 ปี
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศวิหารประมาณ 14 ปี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา) วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามประมาณ 7 ปี
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาค) วัดบวรนิเวศวิหารประมาณ 12 ปี
กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (พระองค์เจ้าภุชงค์) วัดราชบพิธประมาณ 16 ปี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ) วัดสุทัศน์เทพวรารามประมาณ 7 ปี
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื่น) วัดบวรนิเวศวิหารประมาณ 14 ปี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปลด) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามประมาณ 2 ปี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่) วัดสระเกศราชวรมหาวิหารประมาณ 2 ปี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน) วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหารประมาณ 7 ปี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประมาณ 2 ปี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามประมาณ 14 ปี
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ) วัดบวรนิเวศวิหารปัจจุบัน


พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.